Bidou-Dordogne

Algemene voorwaarden

Print deze pagina 13 maart 2024

Algemene Voorwaarden “Bidou-Dordogne” - 500 Route Combe de Bannes, F-24150 Lanquais, Frankrijk __________________________________________________________________________________
1. Algemeen
Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met ”Bidou-Dordogne” aangaat.
De huurder erkent kennis te hebben genomen van de deze algemene voorwaarden en beschrijving van het goed op www.bidou-dordogne.com.

2. Reservering en betaling
2.1 De huurovereenkomst komt tot stand zodra de boeking door “Bidou-Dordogne” is bevestigd.

2.2 Diensten en voorzieningen af te spreken met eigenaar bij aankomst vakantiebestemming of contacteer ons op voorhand via mail of telefoon op 0033 602 33 91 34

2.3 Uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail dient door Bidou-Dordogne van de huurder een aanbetaling van 30% van de volledige huurprijs te zijn ontvangen, tenzij Bidou-Dordogne en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
Na betaling accepteert de huurder de algemene voorwaarden.

2.4 De overige 70 % van de te betalen huurprijs en de waarborg dient uiterlijk 6 weken voor het verblijf op de bankrekening van Bidou-Dordogne te zijn voldaan, tenzij een aangepaste regeling is overeenkomen.

2.5 Bij boeking op een termijn van (minder dan) 6 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs ineens na ontvangst van het huurcontract te worden betaald.

2.6 Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim.
Bidou-Dordogne zendt dan een herinnering via mail (ofwel post).
Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen na de datum van de gestuurde herinnering nog niet in het bezit is van Bidou-Dordogne wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk Bidou-Dordogne gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden in rekening te brengen.

3. Annuleren
3.1 Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden naast de reserveringskosten, annuleringsverzekering kosten die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening gebracht tenzij en in dat geval voor zover een annuleringsverzekering afgesloten is die dekking biedt.

3.2 Bidou-Dordogne is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.

3.3 Elke annulering dient te worden meegedeeld via aangetekend schrijven.
De datum van ontvangst geldt als bewijs en biedt de mogelijkheid het bedrag van de annuleringskosten te bepalen, zie punt 3.4

3.4 Bedrag annuleringskosten:
- Méér dan 60 dagen voor het betrekken van de gehuurde woning: 10% van de totale huurprijs.
- Tussen 60 en 30 dagen: 25% van de totale huurprijs.
- Minder dan 30 dagen voor het betrekken van de gehuurde woning: 100% van de totale huurprijs.

3.6 Beschikbaarheid
Is door omstandigheden het gehuurde goed niet beschikbaar, dan verbindt de verhuurder er zich toe de volledige betaalde som onmiddellijk terug te betalen aan de huurder.
Er kan verder geen enkele vorm van schadevergoeding gevraagd worden door de huurder.

3.7 Annuleringsverzekering:
We raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, inlichtingen kan je bij ons bekomen.

4. Aankomst en vertrek
4.1 De aankomsttijd na 16.00 uur de dag van aankomst.
De vertrektijd, de vertrekdag, vóór 10.00 uur.
Indien de gite niet op de overeengekomen datum wordt betrokken of bij laattijdige aankomst, gelieve ons hiervan te verwittigen op volgend telefoonnummer 0033-602 33 91 34.

4.2. De huurder dient de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke afwijking betreffende de inrichting van de gehuurde gite.
Deze klacht moet binnen 24 uur na het betrekken van de gite worden ingediend.

5. Zwembad,Vijver en speelpark.
Kinderen dienen steeds onder toezicht te zijn van een verantwoordelijke volwassen persoon, zowel bij de vijver het zwembad en/of het speelpark.
De huurder dient steeds de zwembadpoortjes op slot te doen na ieder gebruik van het zwembad.
Ook indien de poortjes van het zwembad op slot zijn dienen kinderen alsnog onder toezicht te staan van een verantwoordelijke volwassen persoon.
De huurders van gite Santolin dienen er op te letten dat kinderen niet via de vensterramen naar het zwembad gaan.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

6. Waarborg
Een waarborg van € 250,- moet betaald worden samen met het saldo (6 weken voor aankomst)
De meubelen en roerende voorwerpen die na het verstrijken van de huur ontbreken, beschadigd of buiten gebruik werden gesteld dienen door de huurder te worden betaald.
Bij uw vertrek, na controle en goedkeuring van alle roerende en onroerende voorwerpen wordt de waarborgsom minus de eventuele schade terugbetaald per overschrijving.

7. Verblijftaxen:
De lokale taksen zijn niet inbegrepen in de huurprijs.
De huurder dient bij inschrijving het aantal medehuurders (maximum 5) plus de namen en leeftijden mee te delen.
Indien er meer personen aanwezig zijn heeft de verhuurder het recht de toegang tot de gîte te weigeren.

8. Huisdieren:
Sommige huisdieren zijn toegelaten in voor- en naseizoen mits overleg.

9. Overige

9.0 Elektrische auto laden (3 x 16A) is mogelijk aan economische prijzen, af te rekenen bij vertrek.

9.1 Het is niet toegestaan in de vakantiewoningen te roken.

9.2 Water, elektriciteit in de gite en verwarming: Inbegrepen

9.3 Lakens en handdoeken: Inbegrepen

9.4 Wat te doen bij uw vertrek:
De kosten voor de eindschoonmaak bedragen 60 Euro.
De gîte dient nog wel netjes te worden achtergelaten, dit wil zeggen:

Linnen ( dekbedovertrekken, hoeslakens en kussenslopen) van de bedden halen en deze samen met de gebruikte handdoeken in het salon leggen voor de deur.
Koelkast leeg.
Vaatwasser leeg.
Servies, kommen, pannen enz. proper afgewassen en terug op de daarvoor voorziene plaatsen leggen.
Aanrecht opgeruimd.
Huisafval in gesloten zak in de daarvoor voorziene bak bij de parking deponeren.
Glasafval wegbrengen naar een lokaal afhaalpunt van de gemeente.
PMD afval wegbrengen naar een lokaal afhaalpunt van de gemeente.
Barbecue ledigen en proper maken.
Alle tuinmeubilair terug op zijn plaats.
Alles bezemschoon achterlaten.

Eventuele extra schoonmaakkosten worden aangerekend.

9.5 Aansprakelijkheid 1:
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor: diefstal, verlies, schade, kwetsing, of ongeval veroorzaakt door personen of goederen tijdens en ten gevolge van uw verblijf.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden, gevallen van overmacht of hinder die het verblijf verstoren, onderbreken of verhinderen.
Ze kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding.
Wij zijn als verhuurder niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens het verblijf.

9.6 Aansparkelijkheid 2:
Tijdens de ganse duur van het verblijf is de huurder volledig aansprakelijk voor de gite en zal de gite behandelen als een goed huisvader

De huurder verbindt zich ertoe de kosten te dekken die voortvloeien uit een fout of nalatigheid van zijnentwege of van de medehuurders.
Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de gîte daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door Bidou-Dordogne van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Bidou-Dordogne in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

9.7 Vuur – Barbecue:
Vanwege brandgevaar is het verboden buiten een open vuur of kampvuur te maken.
Gelieve u er steeds van te vergewissen dat er géén brand kan ontstaan bij het gebruik van de barbecue.
De barbecue dient na ieder gebruik schoongemaakt te worden.

9.8 Bidou-Dordogne
Telefoonnummer: 0033 602 33 91 34 op naam van Paul Gybels
Mocht er zich ondanks onze vele inspanningen, een tekortkoming voordoen of mocht er een mogelijke klacht ter plaatse niet kunnen opgelost worden, dan vragen wij u vriendelijk Bidou-Dordogne onmiddellijk op de hoogte te brengen.
Gelieve er begrip voor op te brengen dat zonder verwittiging wij na de reis geen klachten meer kunnen aanvaarden.

10. Geschillen:
Enkel de rechtbanken van Bergerac zijn bevoegd voor alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie, de naleving, de niet-naleving of de toepassing van dit contract.
In alle gevallen kan het bedrag van een eventuele juridische vordering ten laste van de verhuurder nooit de huursom, vermeld in het contract, overtreffen.